உ/த பெறுபேற்றில், முதல் மூன்றிடம் … தமிழ் மாணவர்கள் யாரும் இல்லை

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்விப் பொதுத்தராதர உயர் தரப் பரீட்சை பெறுபேறுகள் நேற்று (29) வெளியாகின. அதற்கமைய தேசிய ரீதியாக முதல் மூன்றிடங்களை பிடித்த மாணவர்களின் விவரங்கள்..உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவு

1. முதலாமிடம் – கலனி சமுதிரா ராஜபக்‌ஷ – கம்பஹா ரத்னவெலி மகளிர் பாடசாலை

2. இரண்டாமிடம் – ரவிந்து ஷஷிக இலன்கம்கே – கொழும்பு டீ.எஸ். சேனாநாயக்க கல்லூரி

3.மூன்றாமிடம் – மொஹமட் ஹக்கீம் கரீம் – மாத்தளை சாஹிரா கல்லூரி

பௌதிக விஞ்ஞானப் பிரிவு

1. முதலாமிடம் – சத்துனி விஜேகுணவர்தன – கொழும்பு விசாகா மகளிர் வித்தியாலயம்.

2. இரண்டாமிடம் – சமிந்து சுறான் லியனகே – காலி ரிச்சட் கல்லூரி

3. மூன்றாமிடம் – தெவிந்து விஜேசேகர – கொழும்பு ரோயல் கல்லூரி

வர்த்தகப் பிரிவு

1. முதலாமிடம் – கசுன் விக்ரமரத்ன – குருணாகல் மலியதேவ வித்தியாலயம்

2. இரண்டாமிடம் – உச்சினி அயத்மா ரணவீர – கம்பஹா ரத்னாவலீ மகளிர் பாடசாலை

3. மூன்றாமிடம் – மலிதி ஜயரத்ன – கொழும்பு மியுசியஸ் கல்லூரி

கலைப் பிரிவு

1. முதலாமிடம் – சேனதி அல்விஸ் – பாணந்துறை லைஸியம் சர்வதேச பாடசாலை

2. இரண்டாமிடம் – சித்துமினி எதிரிசிங்க – குருணாகல் மலியதேவ வித்தியாலயம்

3. மூன்றாமிடம் – இஷானி உமேஷா பிட்டிகல – கண்டி மஹாமாயா மகளிர் பாடசாலை

பொறியியல் தொழில்நுட்பலியல் பிரிவு

1. முதலாமிடம் – யசாஸ் பத்திரன – கொழும்பு ஆனந்தா கல்லூரி
2. இரண்டாமிடம் – தரிந்து ஹேஷான் – கொழும்பு ஆனந்தா கல்லூரி

3. மூன்றாமிடம் – சேஷான் ரங்கன விஜேகோன் – நிக்கவரெட்டிய மஹாசேன் கல்லூரி

தொழில்நுட்பவியல் பிரிவு

1. முதலாமிடம் – சந்துனி கொடிப்பிலி – கம்புருப்பிட்டிய நாரன்தெனிய மத்திய மகா வித்தியாலயம்

2. இரண்டாமிடம் – ரிஸா மொஹமட் – சம்மாந்துறை முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம்

3. மூன்றாமிடம் – விசிந்து திலேன்க லக்மால் – ஹோமாகம மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ வித்தியாலயம்