கனடா அஞ்சல் தலையும் தமிழ் மரபுத் திங்களும்.

தமிழ் மரபுத் திங்களை முன்னிட்டு கனடிய அரசு சிறப்பு அஞ்சல் தலை வெளியிட்டதாக ஒரு கட்டுக்கதை சில இணையத்தளங்களிலும் சமூக வலைத்தளங்களிலும் பரப்பப்படுகிறது. இந்த அஞ்சல் தலை மொன்றியால் தமிழர்களின் முயற்சியால் வெளியிடப்பட்டது உண்மை. ஆனால், இது கனடிய அரச நிறுவனமான கனடா அஞ்சல் திணைக்களம் வெளியிட்டதல்ல.