கியூபாவுக்கு புதிய தலைவர்

அந்தவகையில், கியூபாவின் இரண்டு முக்கியமான பதவிகளான, கியூப கம்யூனிசக் கட்சியின் தலைவராகவும், கியூபாவின் ஜனாதிபதியாகவும் 60 வயதான டயஸ்-கனல் காணப்படுகின்றார்.

ஆக, மேலும் அதிகாரமிக்கவர்களால் ஆளப்படும் இடத்தை நிரப்ப வந்தவர் என்ற வதந்திகளை டயஸ்-கனல் முறியடித்துள்ளார்.

பயிற்சியால் மின்னியல் பொறியலாளரான டயஸ் கனல், கட்சியில் துரித வளர்ச்சி கண்டவராக இருந்தபோதும் வாழ்க்கையில் பெரும்பாலான காலத்தில் கட்சிக்காக இயங்கியுள்ளார்.

தனது சகோதரர் பிடலை கட்சியின் முதலாவது செயலாளராக தான் பிரதியிட்ட சிறிது காலத்தில், 2012ஆம் ஆண்டு டயஸ்-கனலை உப ஜனாதிபதியாக றாவுல் கஸ்ரோ நியமித்திருந்தார்.