கொடிய “கொறோனாவை தோற்கடிப்போம்!

முதலில் சீனர்களுக்கு எதிராக வஞ்சம் கொண்டோம் !!!

அதன்பிறகு வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் இலங்கையர்களிடம் வஞ்சம் கொண்டோம்!!!