கொரோனா வைரஸ் ஐத் தொடர்ந்து சிறீ லங்காவில் உணவுத்தட்டுப்பாடு வருமா?

அண்மையில் நண்பர் Jeevan Prasad இன் முகநூல் பதிவொன்றிற்கு தனது கருத்தாக நண்பர் Seerangan Periyasamy கீழ்வரும் தகவலைத் தந்திருந்தார்.