சந்திரிக்கா குமாரதுங்க.

“வடக்கு மாகாணத்தில் கணவனை இழந்த பெண்களிடம் இராணுவத்தினர் மட்டுமன்றி தமிழ் அரச ஊழியர்களும் பாலியல் இலஞ்சம் கோரும் ஈனச் செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர்.”
-முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா குமாரதுங்க.