சீறும் சீமான்

ராஜபக்ச கொன்றது ஒரு லட்சம் கருணா – ஜெயா கொன்றது இரண்டு லட்சமாம்… சீறும் சீமான்
பிரபாகரன் கொன்றொழித்த தமிழர் எண்ணிக்கையும் சுமார் ஒரு லட்சத்துக்கு மேல் என்பதை இந்த சீறும் சீமான் மறைப்பது ஏன்????????????