தங்கேஸ்வரி மரணமானார்

தங்கேஸ்வரி அக்கா , இன்று காலமான செய்தி இப்போது அறிந்தேன்.

சமீபத்தில் மட்டக்களப்பிற்கு, பாரிசிலிருந்து சென்று வந்த அக்காவின் உறவினரான அலையப்போடி நல்லரத்தினம் அக்கா உடல் நலம் குன்றியிருப்பதாக சொன்னார்.

இலங்கையில் குறிப்பிடத்தக்க, தொல்லியல் ஆய்வாளாராக அவர் இருந்தார்.