தோழர் வரதராஜா பெருமாளின் ( எழுந்து முன்னேற முடியாமல் இறுகிப் போயிருக்கும் )” இலங்கையின் பொருளாதாரம்” நூல்

தோழர் வரதராஜா பெருமாளின் ( எழுந்து முன்னேற முடியாமல் இறுகிப் போயிருக்கும் )” இலங்கையின் பொருளாதாரம்” நூல் விரைவில் எமது பதிப்பக வெளியீடாக வெளிவருகிறது!