புல்டோஸர் அரசியல்

(Rathan Chandrasekar)

மதவெறியன் , வகுப்புவாதியெல்லாம் சூலம் வாள் குண்டாந்தடி இவற்றிலிருந்து முற்போக்காகி, புல்டோஸரை தனக்கான ஆயுதமாக்கிவிட்டான்.