மக்களோடு மக்களாய்

ஈச்சலம்பற்று முட்டிசேனை மாவடிச்சேனை கங்குவெளி போன்ற கிராமத்தில் முன்னாள் வடகிழக்கு முதலமைச்சர்வரதராஜபெருமாள் மக்கள் பிரச்சனையை கேட்டுக்கொ‌ண்டு‌ள்ள வேளை