மலையகத்தில் புதியக் கட்சிகள்?

வெளிநாடுகளின் நிதி அனுசரணையில், மலையகத்தில் புதியக் கட்சிகளை உருவாக்கும் முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.