மூதூர் பிரதேச பிரிப்பு சம்மந்தமாக…

தற்போது மூதூர் பிரதேச செயலக விடயம் ஒரு ஆபத்தான கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. தோப்பூர் என்ற புதிய பிரதேச செயலகம் உருவாக்கம் நிறைவடையும் நிலையில் தோப்பூர் பிரதேச செயலக எல்லைக்குள் கீழ்க்காணும் தமிழ் கிராமங்கள் இனணக்கப்பட்டுள்ளததாக அறியக் கிடைத்துள்ளது.