வரலாற்று நிகழ்வு: இந்திரா பிடல் காஸ்ரோ

(Rathan Chandrasekar)

அமெரிக்கா ஒருபக்கம்.
சோவியத் யூனியன் ஒருபக்கம்.
உலகம் இந்த அரசியலினூடே இரு துருவங்களாகப்
பிரிந்திருந்த காலம்.