வவுனியாவில் பொருளாதார மத்திய நிலையம்

வவுனியா தாண்டிக்குளத்தில் விவசாய திணைக்கள அரச விதை உற்பத்தி பண்ணையின் காணியில் பொருளாதார மத்திய நிலையம் அமைக்கப்படவள்ளது. இது நீண்டகால நோக்கில் சாத்தியமானதா
ஏற்கனவே வவுனியா நகரம் குடிநீர் போக்குவரத்து பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வர்த்தக மையம் அமையும்போது இன்னும் அதிகரிக்கும். ஒமந்தை அல்லது பூவரசங்குளத்தில் அமைந்தால் சிறப்பானதாகும். ஆனால் அரச விதை பண்ணை அதில் இருந்து வேறு இடத்துக்கு மாற்றபடுவதுடன் வவுனியா வைத்தியசாலைக்கு அவ்விடங்களை வழங்குவது சிறப்பானதாகும். எதிரகாலத்தில் அதிகரிக்கும் சனத்தொகை கருத்தில் கொள்வதுடன் நகர அபிவிருத்தி கீழ் நிதி ஒதுக்கப்பட்டமையால் நகரத்துக்கு உள்ளே அமைக்கபட்ட வேண்டும் என்றால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாகாண அமைச்சர் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் அத்துடன் நல்லாட்சி எதிர்கட்சி தலைவர் போன்றவர்களால் மாற்றமுடியாதா.