வீட்டில் இருப்பதற்கான வழிமுறைகள்

1. வீட்டில் உள்ள எல்லோருக்கும் தனித்தனியான சோப் டவல் கங்கி விறஷ் சேவிங்றேசர் சீப்பு Ect…வைத்துக்கொள்ளுங்க
2. சாபாட்டு பீங்கான் ரீ கப் தனித்தனியாக
3. தனித்தனியான படுக்கை விரிப்புகள் தலையணை படுக்கையிடங்கள்
4.அன்றாடம் தோய்ந்த உடுப்புகளை அயன் பண்ணி போடவும்
5. வெளியில் கைகழுவுவதற்கான வசதிகள்