தோழருக்கு அஞ்சலி

சுன்னாகம் தெற்கை பிறப்பிடமாகவும் லண்டனை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட தோழர் விங்கன் (ஐயாத்துரை லிங்கேஸ்வரன்) தனது 55வது வயதில் நேற்று 30.04.2022 காலமான துயரச் செய்தி கிடைத்திருக்கிறது.

Opinion:

Partisan intellectuals betrayed the nation

(By H. L.D. Mahindapala)

The utter failure of our intellectuals to grasp the turbulent historical and political undercurrents that destroyed all possibilities of peaceful co-existence has been one of the main contributory factors that prolonged and sustained the 33-year-old ‘war’ launched officially by the Tamil leadership on May 14, 1976 at Vadukoddai.