சோவியத் ஒக்ரோபர் சோசலிச புரட்சியின் நூற்றாண்டு கருத்தரங்கு

காலம்:  ஒக்ரோபர் 10 2017 மாலை 6:00 – 9:00 மணி
இடம்: ஸ்காபரோ சிவிக் சென்ரர், Scarborough, Canada