பெர்முடா முக்கோணம் பகுதியில்…..

பெர்முடா முக்கோணம் பகுதியில்
மர்மமான முறையில் –
விமானங்களும் கப்பல்களும்
காணாமல் போகின்றன என்று
உலகத்தோடு சேர்ந்து நாமும் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோம்.