மாற்றுக்குரலுக்கான செயற்பாட்டாளர்கள் கடந்த 22.09. மாலை சந்தித்து சமூக வேலைத்திட்டங்கள் பற்றிய கருத்துப்பரிமாற்றங்களை பகர்ந்துகொண்டனர்….