இந்தியாவில் இரணடு விதமான வழிகாட்டுதல்கள்!

(Maniam Shanmugam)
அமெரிக்க ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் தனது நாட்டின் 33 கோடி சனத்தெகையையும் கொரனோ வைரசிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு உருப்படியான நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுக்காது, சீனா மீதான அரசியல் காழ்ப்புணர்வுடன் “சீன கொரனோ” பற்றி பிரச்சாரம் செய்வதில் காலத்தைச் செலவிடுகிறார்.