இன்றைய நெருக்கடி: கல்லுளிமங்கன்களுடன் காலம் கழித்தல்

(தெ. ஞாலசீர்த்தி மீநிலங்கோ)

கடந்த பல வாரங்களாக எழுதிவந்த ‘ஸ்ரீ லங்கா முதல் சிங்கலே வரை’ தொடரைத் தற்காலிகமாக நிறுத்தி, சமகால நெருக்கடிகளின் பல்பரிமாணம் தொடர்பாக, இப்பந்தி அலசுகிறது.