இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம்: 13 வது திருத்தச் சட்டம்… மாகாண சபைச் சட்டம்

1987ம் ஆண்டின் இந்திய இலங்கை சமாதான உடன்பாட்டின்படிதான் 13வது திருத்தம் உருவாக்கப்பட்டது என்பது பலரதும் அபிப்பிராயம்.

பொதுவாக அவ்வாறு கருதப்பட்டாலும், அது தொடர்பாக உள்ள நுட்பமான வேறுபாட்டைத் தெரிந்து கொள்வதுவும் அவசியமாகும்.

இந்திய இலங்கை உடன்பாட்டில் அதிகாரப் பகிர்வு தொடர்பாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் சுருக்கமாக பின்வருமாறு: