எழுந்து வர முயற்சிக்கும் இலங்கை (பகுதி 4)

அரசியல் அமைப்பு மாற்றம் மக்களுக்கான அரசியல் அமைப்பிற்கான ஆட்சி முறமையை மாற்றும் போராட்டமாக கொண்டு செல்வதற்கான பொறுப்பு எம் யாவருக்கும் உண்டு இதில்தான் நாம் வரலாற்று அனுபவங்களை நாம் பாடமாக கொள்ள வேண்டும்