கரோனா வைரசுக்குப் பின்வரும் உலகம் எப்படி இருக்கும்

(Yuval Noah Harari)

இந்தப் புயலை நாம் கடந்து விடுவோம்; ஆனால் நாம் இப்போது எடுக்கும் முடிவுகள் நமது வருங்காலத்தைப் புரட்டிப் போடுவதாக இருக்கும்.