கியூபாவில் பெரும் இயற்கைப் பேரிடர்…..

(தோழி மலர்)
கியூபாவில் பெரும் இயற்கைப் பேரிடர் வந்து மக்கள் கொத்து, கொத்தாக இறந்த நேரம்!