சபாலிங்கத்தின் கொலை பற்றி

(நட்சத்திர செவ்இந்தியன் அருண்)

புலிகளால் 1994 மே தினத்தில் கொல்லப்பட்ட சபாலிங்கத்தின் கொலையைப்பற்றி #கேப்மாறி_தராகி #சிவராம் எழுதிய கட்டுரை பின்வருவது. இதை எழுதிய தராகி சரியாக பத்தாண்டுகளில் 2004 ல் பிரபாகரனின் பிறந்தநாளுக்கு பிரபாகரனை புகழ்ந்து எழுதினார். தன்பிழைப்புக்காக யாரையும் ஊம்பத்தயாராக இருந்த முடிச்சுமாறி, மொள்ளமாறி, பொறுக்கிதான் தாரகி சிவராம்.