தொண்டமானின் இழப்பு

(சாகரன்)

மலையக மக்களைப் பற்றி பேச வேண்டின் அது தொண்டமானைத் தவிர்த்து பேசமுடியாது. மலையக மக்களின் தொழிற் சங்க தலைவர்களாவும், தேர்தல் வெற்றி பிரதிநிதிகளாகவும், மந்திரிசபை பிரதிநிதிகளாகவும் அடையாளம் காணப்பட்டவர்கள். தொழிற்சங்கம் ஒனறின் தலமைப் பொறுப்பை சாந்தா ஒன்றின் மூலம் கட்டிற்குள் வைத்திருந்த பாரம்பரியத்தில் வந்தவர்கள்.