மக்களோடு மக்களாய்: தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியினர்

தமிழர் சமூக ஜனநாயகக்கட்சியின் மாணவர் அமைப்பு
தமிழ் மாணவர் பொதுமன்றம் 04/02/2018 அன்று திருகோணமலை காரியாலயத்தில் சமூகத்தின் வளர்ச்சியில் மாணவர்களின் ஒத்துழைப்பு எவ்வாறு அமைய வேண்டுமென்பது பற்றி கலந்துரையாடப்பட்டபோது