மட்பாண்டப் பாவனையிலிருந்து விலகியதால் வியாதிகள் ஏராளம்

நவீன சமையல் பாத்திரங்களால் மனித சுகாதாரத்துக்கு பெரும் கேடு

மட்பாண்டம் என்பது பொதுவாக களிமண்ணால் செய்யப்படும் பொருட்களைக் குறிக்கும். மிகப் பழங்காலத்திலேயே மட்பாண்டங்களை செய்யும் நுட்பங்கள் கண்டறியப்பட்டன. மட்பாண்டங்கள் செய்வது உலகின் பல பகுதிகளிலும் மிகவும் ப​ைழமை வாய்ந்த தொழிலாக இன்னும் இருந்து வருகின்றது.