ஸ்கன்டிநேவியன் நாடுகளைப் போல் மக்கள் நல அரசுகளை நிறுவ முற்படுகின்றதா நியூசிலாந்து.?

(சாகரன்)
பசுபிக் சமுத்திரத்தில் உள்ள பாலினீசியா தீவு ஒன்றில் இருந்து 14 ம் நூற்றாண்டில் குடியேறிய மாஓறி என்ற இனத்தவரே நியூசிலாந்தின் பூர்வீகக் குடியினர் ஆவர். உலகம் பூராக குடியேற்றங்களை ஏற்படுத்திய ஐரோப்பியர் 1642 நியூசிலாந்தை தமது முதல் காலடியை வைத்து கால ஓட்டத்தில் பாலினீசியா நியூசிலாந்தை தமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவந்தனர்.