ஆப்கான் கனிமங்கள் மீது சீனா கண்

ஆப்கானில் 8 டிரில்லியனிற்கும் அதிகமான இயற்கை வளங்கள் உள்ளன.உலகில் அதிகமான லிதியம் படிமங்களும் காணப்படுகின்றன. ஆனால் இவற்றை அகழவேண்டும்.