கனடாவில் பார ஊர்த்திகளின் போராட்டம்

(Rathan Ragu)

மூன்று வாரங்களுக்கு மேலாக கனடாவில் பார ஊர்தி தொழில் நிறுவனத்தினர் கனடாவின் தலை நகரில் களங்கொண்டு போராட்டங்களை நடாத்திவருகின்றனர்.