சீனாவுக்கு எதிரான கூட்டணிகள் வலுவடைகின்றன

சீனாவின் பொருளாதார திட்டத்தையும் அதன் இராஜதந்திரத்தை வெறும் அளவுக்கு பலநாடுகள் அதிரடியான தீர்மானங்களை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றன. இதனிடையே, பல நாடுகளில் சீனாவினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட பொருளாதார திட்டங்கள் யாவும் சீர்குலைந்துவருகின்றன.