இயற்கை விவசாயம் – அடுத்த கட்டத்துக்கு நல்ல சிந்தனையை விதைத்தது.

ரெண்டுபேரும் கணவன் மனைவி.

எட்டுப்பொருத்தம் என்பார்கள்.
இவர்கள்தாம்.

பெயர்கூட –
ஆனந்தன், ஆனந்தி.