பார்வதி கிருஷ்ணன்

இரா.அமுதினியன்.

கம்யூனிஸ்ட்கள் அதீத தன்னடக்கம் கொண்டவர்கள்..
தலைவர்களின் எளிமை, தியாகங்கள் பற்றியெல்லாம் பதிவுசெய்து வைப்பது விளம்பரம், ஆடம்பரமென்று கருதினார்கள்..
இதனாலேயே அருமைத் தலைவர்களின் தியாக வாழ்வெல்லாம் வெகு மக்களுக்குத் தெரியாமலே போயின
இதோ பார்வதி கிருஷ்ணன்
என்னுமொரு தோழரின் தியாக வாழ்வு