அறிவுக்களவு செய்யும் யாழ்பல்கலை பேராசிரியர்கள்: முன்நாள் விரிவுரையாளர் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு!!

யாழ் பலக்லைக்கழக கல்விசார் ஊழியர்களின் (Academic Staff) கல்விசார் மற்றும் அறிவுசார் மோசடிகளை (Academic and Intellectual Frauds) மேற்கொண்டுவருவதான பகிரங்க குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைக்கின்றார் யாழ் பல்கலையின் முன்நாள் விரிவுரையாளரான கலாநிதி முத்துகிருஷ்ணா சர்வானந்தன் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்ற சில விரிவுரையாளர்கள், பிற கல்விமான்களின் கல்விசார் வெளியீடுகளை அல்லது கருத்துக்கள் மற்றும் உள்ளடக்கங்களை திருடி, பிரதிபண்ணி தமது பெயரில் பிரசுரிப்பது…..