உணவு விழிப்புணர்வு: மைதாவும் நாமும்

(Dr.A.B.ஃபரூக் அப்துல்லா)

இந்த மைதா மாவின் ஆரம்பம் தான் என்ன??

இரண்டாம் உலகப் போர் காலத்தில், ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தை சமாளிக்கவும், ராணுவ வீரர்களுக்கு உணவளிக்கவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் மைதா மாவு.