காதல் என்றால்

காதல் என்றால் மார்க்ஸ்-ஜென்னி மீதும், ஜென்னி மார்க்ஸ் மீதும் வைத்திருந்ததுதான் காதல்.

இவை மிகவும் உன்னதமானது. இது புரிதலால் உண்டான காதல் கதை. இத்தனைக்கும் மார்க்ஸைவிட ஜென்னி நான்கு வயது பெரியவர். ஜென்னி மார்க்ஸிடம் அடிக்கடி சொல்வாராம், “ நான் உன்னை குழந்தையிலிருந்து பார்த்து வருகிறேன் மார்க்ஸ்” என்று.