கிழக்கு மாகாணம் வரை படம்

(Thulanchanan Viveganandarajah)

கி.பி 1695இல் வரையப்பட்ட இலங்கையின் ஒரு ஒல்லாந்து வரைபடம், இணையத்தில் காணக் கிடைத்தது. முந்நூறு ஆண்டுகள் கடந்தும் கிழக்கிலங்கைக் கிராமங்கள் பெரும்பாலும் அப்படியே பெயர் மாறாமல் இருக்கின்றன என்பதை வெள்ளையர் சொற்களினூடே கண்டபோது அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை! நீங்களும் கண்டு களியுங்கள்! 🙂