அனைவருக்கும் புது ‘வரி’ச வாழ்த்துகள்

புலம்பெயர் நாடொன்றில் இருந்துகொண்டு இலங்கையில் தொண்டு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் செயற்பாட்டாளர்களுக்கு பின்வரும் குறிப்புக்கள் உதவக்கூடும். பின்னூட்டங்களும் சேர்ந்தே பதிவு முழுமைபெறும் என்பதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றேன்.