அமெரிக்காவின் பிரகடனப்படுத்தாத ஆக்கிரமிப்பு

(Rathan Chandrasekar)

அய்யோ,
இந்தக் கியூபாவை
அமெரிக்கா படுத்துகிற பாடு இருக்கிறதே!
மிகக் கொடுமை!
கொரோனாக் காலத்தில் உலகின் பல நாடுகளுக்கும்
தன் மருத்துவர்களை அனுப்பி – உயிர் காத்த
இந்த சின்னஞ்சிறிய நாடு – அமெரிக்காவின் பொருளாதார முற்றுகையால் பேரவதிப்படுகிறது.