இது போன்ற தலைவர்கள் எமக்கு தற்போதும் வேண்டும்

பெருந்தலைவர் காமராஜர், முதல்வராக

இருந்த போது, சென்னை தாம்பரம்

குடிசைவாசிகளுக்கு பட்டா வேண்டும்