உள்ளுராட்சி மன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

புலிகளின் தீவிர ஆதரவாளர்கள் இருந்த அல்லது புலிகளின் முக்கியஸ்தர்கள் பிறந்த இடங்களில் சைகிள் முன்னிலை வகிக்கின்றது