தந்தை இழந்த பிள்ளைகளுக்கு மாதம் 8000 ரூபாய்

உங்கள் பிரதேசத்தில் தந்தையை இழந்த 12 வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகள் இருந்தால் இதனை விண்ணப்பிக்க உதவுங்கள் இது அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் தேவைப்படுபவர்கள் பயன்படுவதற்கு share பன்னிவிடுங்கள் உள்ளே விண்ணப்பபடிவம் . மாதம் 8000 வழங்கப்படும் அரிய சந்தர்ப்பம்..

Click download Form👇https://drive.google.com/file/d/124rMcKb9Ob0kdaruWZ0KBRZfdPIMXT_F/view?usp=drivesdk