தமிழகத்தின் பிரபாகரன் சீமான்…???

சீமானிடம் ஆயுதம் இருந்திருந்தால் இங்கும் இலங்கையில் நடந்த அதே சகோதர அழித்தொழிப்பு முதலில் நடத்தப்பட்டு அன்பான சர்வாதிகாரம் என்றால் என்ன என்பது தெரிந்திருக்கும்.