நேபாளம் முழுவதும் சீன எதிர்ப்புப் போராட்டம்

நேபாள மக்களை சீனா தொடர்ந்து ஒடுக்கி வருவதாலும் அதன் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார இருப்பை அதிகரித்து வருதாலும் நேபாளம் முழுவதும் சீனாவுக்கு எதிரான மக்கள் போராட்டம் வலுத்து வருகிறது.