மக்களோடு மக்களாய் தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியினர்

ஒவ்வொரு கிராமத்தின் அபிவிருத்திக்குமாக ஒதுக்கப்பட்ட 10 இலட்சம் ரூபா நிதியில் விளம்பரப் பலகையில் மட்டுமே செய்து முடிக்கப்பட்ட எங்கள் ஊர் குளம்(சாவகச்சேரி), வாய்க்கால் புனரமைப்பு