முதலில் கொவிட்-19 கண்டுபிடிக்கப்பட இடத்தில் சுகாதார ஸ்தாபனம்

கொவிட்-19-இன் ஆரம்பங்கள் தொடர்பாக விசாரணை செய்கின்ற உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தலைமையிலான நிபுணர்கள் அணியொன்று, ஆரம்பத்தில் கொவிட்-19 கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சீனாவின் வுஹானிலுள்ள தற்போது மூடப்பட்டுள்ள மொத்த கடலுணவுச் சந்தைக்கு விஜயம் செய்துள்ளது.