ரூபாயின் மதிப்பு வேண்டுமென்றே குறைக்கப்படுகின்றதா?

தொடர்ச்சியாக ஒரு மாத காலமாக அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாயின் மதிப்பு குறைவடைந்து வருகின்றதை அவதானிக்க முடிகின்றது.